יוני נפתלי | גישור ובניית הסכמות

בניית הסכמות

תהליך בניית ההסכמות- נועד לגבד הסכמות בין מספר רב של משתתפים, אשר לא בהכרח יש ביניהם סכסוך, למשל בעת מיזוג 2 חברות, הקמת פרויקט בניה משותף, בניית הרחבה ביישוב ועוד. התהליך מובנה ומאפשר מתן ביטוי למגוון דעות, שימוש בטכניקות להגעה לפתרונות יצירתיים וקיום דיאלוג בין מרבית בעלי העניין. תיתכנה תפוקות שונות של בניית הסכמות כגון- המלצות למועצה/אסיפה, תקנון, עקרונות, חזון, תכנית פעולה, אמנה, הסכם ועוד/

שלבי בניית הסכמות כוללים: הכנה בה מגדירים את בעלי העניין, התפוקות והמטרה, מתווה התהליך, מסגרת זמן והנחיה; מפגשי שיח בהרכבים שונים, כגון קבוצות הטרוגניות/נושאיות/ מייצגות מליאה ו/או שילוב; עבודה על טיוטת הסכמות וגיבושן, באופן שהוגדר מראש.

התהליך מחייב הכנה קפדנית, וכן גורם בתוך הארגון, יישוב, שיהיה אחראי על התהליך.